EROTICKÁ SLUŽBA SO SEXY ŽENAMI

Posledné registrované

Katerina s1 cikita1

Všeobecné podmienky internetového portálu SEXI.SMSRANDE.SK


I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. SEXI.SMSRANDE.SK je internetový portál fungujúci ako systém chatu prostredníctvom mobilných telefónov na báze prémiových SMS, slúžiaci na účely zábavy, chatu, flirtu, zoznámenia sa. Na animáciu chatového systému poskytuje spoločnosť Mediatex s.r.o. moderátorov, ktorí vedú s užívateľmi chatové dialógy. Stránky obsahujú sexuálne explicitný textový, slovný a multimediálny materiál.
2. Podmienky a priebeh SEXI.SMSRANDE.SK upravujú tieto Všeobecné podmienky. Všeobecné podmienky sú zverejnené na internetovej adrese www.sexi.smsrande.sk s názvom Všeobecné podmienky internetového portálu SEXI.SMSRANDE.SK. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.

II. ORGANIZÁTOR SEXI.SMSRANDE
Organizátorom a Prevádzkovateľom SEXI.SMSRANDE je spoločnosť Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B.

III. PODMIENKY ÚČASTI V SMS CHATE
1. Doména SEXI.SMSRANDE je určená výhradne osobám starším ako 18 rokov. Zúčastniť sa chatovej komunikácie SEXI.SMSRANDE sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov. /ďalej len Užívateľ/.
2. Distribúcia obsahu, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, je zakázaná; najmä nie je dovolené šíriť obsah, ktorý je xenofóbny alebo rasistický. Porušenie tohto ustanovenia oprávňuje Organizátora k okamžitému blokovaniu užívateľa.
3. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť celkové a pravdivé informácie o jeho osobe a údaje potrebné pre fakturáciu, najmä údaje o mobilnom telefónnom čísle a jeho vlastníkovi.
4. Adresáti kontaktnej reklamy nie sú povinní odpovedať na SMS adresovanú na nich. Užívateľ nemá právo očakávať ani vynucovať akýmkoľvek spôsobom odpoveď adresáta kontaktnej reklamy. Zároveň odosielateľ SMS nemá nárok na vrátenie poplatkov z dôvodov, že adresát kontaktnej reklamy neodpovedal a ani iným spôsobom nereagoval na zaslanú SMS.
5. Organizátor zakazuje ponúkať a predávať tovar alebo služby cez chat systém bez predchádzajúceho písomného súhlasu Organizátora. V prípadoch porušenia tohto ustanovenia je Organizátor oprávnený blokovať užívateľa bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

IV. ÚČASŤ V SEXI.SMSRANDE
1. Užívateľ (Fyzická osoba) sa stáva účastníkom systému SEXI.SMSRANDE po zaslaní SMS správy vybranému partnerovi v systéme chatu. Aktiváciou služby SMS chat sa zakladá zmluvný vzťah medzi koncovým užívateľom (Užívateľ) a medzi Organizátorom. Užívateľ aktiváciou služby SEXI.SMSRANDE potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so všetkými podmienkami zmluvy, porozumel ich obsahu a prijíma ich v celkovej miere. Tieto podmienky sa jednoznačne vzťahujú na každého užívateľa. Odlišné podmienky je možné dojednať výlučne s Organizátorom a to písomnou formou potvrdenou obidvoma zmluvnými stranami.
2. Užívateľ môže denne poslať neobmedzené množstvo SMS na skrátené číslo uverejnené na webovej stránke.
3. Prostredníctvom SEXI.SMSRANDE vznikajú pre užívateľa náklady, ktoré sa skladajú z nákladov účasti v chat systéme a z poplatkov pripojenia sa a používania mobilného spojenia. Náklady v chat systéme sú 1,60€ s DPH za každú prijatú SMS. Náklady spojené s používaním mobilného spojenia vyplývajú z cenníkov jednotlivých mobilných operátorov.

V. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
1. Užívateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať mobilného operátora o strate alebo zmene mobilného telefónu spojeného s mobilným číslom a zabezpečiť blokovanie mobilného čísla. Užívateľ je povinný k úhrade všetkých nákladov, ktoré vznikli z použitia SEXI.SMSRANDE a to až do dňa nahlásenia straty príslušnému operátorovi.
2. Užívateľ stránky súhlasí s použitím sexuálne orientovaného materiálu len pre svoju osobnú potrebu, sexuálne orientované materiály ho neurážajú, nepohoršujú a / alebo inak neohrozujú.
3. Užívateľ stránky neposkytne a ani priamo či nepriamo neumožní prístup k týmto stránkam či materiálom získaným na týchto stránkach osobám mladším ako 18 rokov a iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v týchto podmienkach.

VI. PRÍSTUPNOSŤ
Organizátor vynaloží maximálne úsilie, aby bol systém SEXI.SMSRANDE široko dostupný. Vzhľadom na technické aspekty internetu a mobilného spojenia, na ktoré nemá Organizátor žiaden vplyv, môže dôjsť k technickej poruche v prenose dát, za čo Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.

VII. TECHNICKÉ POŽIADAVKY PRE ÚČASŤ V SYSTÉME , TECHNICKÁ PODPORA
1. Organizátor pomáha Užívateľovi v konkrétnych potrebách pomocou operačného mobilného zariadenia a platného mobilného pripojenia sms chatu.

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Užívateľ SEXI.SMSRANDE súhlasí s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
2. Organizátor ani technický správca systému nezodpovedajú a nenesú žiadnu zodpovednosť za:
• akékoľvek poruchy telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, internetu, softvérové a hardvérové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického spojenia, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce telefonickú, elektronickú a inú komunikáciu;
• žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými užívateľom;
• za konanie tretích osôb, užívateľov služby alebo osôb inak sa podieľajúcich na službe;
• za vymazanie obsahu alebo užívateľských dát;
• nedostupnosť online platformy;
• meškanie v prenose dát;
• krádež nahrávok;
• likvidáciu akýchkoľvek údajov treťou osobou ;
• neoprávnený prístup k údajom;
• manipuláciu dát;
• zneužitie údajov
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah správ, pretože nie je technicky a ani inak možné kontrolovať ich obsah. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za obsah správ vzniká v prípade, že dôjde k ohrozeniu života alebo zdravia osoby, alebo ak je to v súvislosti s podstatnými porušeniami povinností zo strany Organizátora, jeho právnym zástupcom alebo pracovníkom. Výška zodpovednosti Organizátora je obmedzená na škody, ktoré by boli zvyčajne predvídateľné.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE
1. Užívateľ SEXI.SMSRANDE dáva Organizátorovi v prípade poskytnutia svojich osobných údajov (meno, telefónne číslo a pod.) súhlas na ich použitie. Organizátor je oprávnený spracovávať údaje na marketingové účely, na účely realizácie súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ponuke výrobkov a služieb Organizátora. Organizátor spracúva osobné údaje osoby v zmysle príslušných ustanovení (§7 ods.4 písm. b) zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov). Osobné údaje sú spracúvané výlučne pre vnútornú evidenciu Organizátora. Na takéto spracúvanie nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním údajov a osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na neurčitú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomnou formou, doručením doporučeného listu Organizátorovi. Organizátor je oprávnený spracovávať údaje a osobné údaje až kým súhlas na ich spracovanie nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný. Spracovávané údaje je Organizátor oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch v rozsahu ako je uvedené nižšie. Spracovávané údaje je Organizátor oprávnený poskytnúť aj tretej osobe na použitie na marketingové účely.
2. Užívateľ SEXI.SMSRANDE dáva Organizátorovi výslovný súhlas s tým, že Organizátor je oprávnený použiť bez nároku na náhradu meno, priezvisko, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv užívateľa, vyhotovovať jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch.
3. Preto užívateľ týmto dovoľuje Organizátorovi ukladať jeho osobné, fakturačné, chatom poskytnuté a prístupné údaje. Za žiadnych okolností nebudú údaje dostupné pre neoprávnenú tretiu osobu.
4. Užívateľ súhlasí s používaním jeho údajov, a to od momentu aktivácie služby. V rámci súčasných obchodných vzťahov poskytne Organizátor užívateľské informácie užívateľovi cez SMS, telefón alebo e-mail. Užívateľ môže vypovedať prevod týchto užívateľských informácií a to prostredníctvom svojho mobilného čísla, ktoré bude blokované v systéme („čierna listina“).
5. Cieľom prevádzkovania systému je, aby sa zabránilo zneužitiu údajov. Organizátor je preto oprávnený vykonávať náhodné kontroly zaslaných správ, aby sa zabránilo zneužitiu chat systému. V súlade s platnou legislatívou je v prípade podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu Organizátor oprávnený poskytnúť príslušným orgánom štátnej správy dostupné informácie a údaje bez súhlasu užívateľa.

X. POSKYTOVANIE OBSAHU UŽÍVATEĽOM, UDEĽOVANIE
1. Organizátor umožňuje využívať jeho služby v súlade s právnymi predpismi a v súlade s týmito všeobecnými podmienkami k ukladaniu, zverejneniu, prenosu obsahu a zdieľaniu obsahu s ostatnými užívateľmi.
2. Užívateľ aktiváciou služby zároveň súhlasí, že v súlade s týmito všeobecnými podmienkami môže byť obsah použitý pre účely Organizátora a tiež pre účely použitia v iných médiách (tlač, TV, rádio atď)
3. Užívateľ súhlasí, aby pre účely lepšieho využitia služieb mohli byť vykonané úpravy obsahu ako napr. zmenšenie obrázkov (náhľad) z fotografií a videí.
4. Užívateľ týmto prehlasuje, že je vlastníkom všetkých požadovaných práv súvisiacich s obsahom a dáva výslovný súhlas Organizátorovi s ukladaním služby, publikácie a prevodu uvedeného obsahu, pričom nie sú dotknuté akékoľvek práva tretej osoby, ani právne predpisy a tiež neporušuje žiadne predpisy týchto podmienok použitia. V prípade, že užívateľ sám nie je vlastníkom vyššie uvedených práv, týmto prehlasuje, že tieto práva a licencie platne nadobudol pre účel ich využitia v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.
5. Užívateľ sa týmto zaväzuje odškodniť Organizátora v plnom rozsahu a to v prípade, že preukázateľne poruší svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto Všeobecných podmienok a to v plnom rozsahu vzniknutej škody alebo oprávneného nároku tretej strany.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto všeobecné podmienky sú dostupné na internetovej adrese www.sexi.smsrande.sk.
2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky služby, ako aj právo službu prerušiť alebo zrušiť. O akýchkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa služby SEXI.SMSRANDE a jej organizácie bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor, pričom s takýmto postupom účastník bezvýhradne súhlasí.
3. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť od 17.11.2007. Akékoľvek zmeny budú zverejnené.